El Consell de ministres ha aprovat els plans d’ordenació de l’espai marítim
(POEM) on es recullen les zones apropiades per a la instal·lació de parcs eòlics. S’hi
inclouen un total de 19 polígons eòlics en diferents zones del país, en espais que no
tenen efectes negatius sobre els ecosistemes. Els POEM han de garantir la protecció
dels ecosistemes, hàbitats i espècies sensibles i vulnerables, així com la sostenibilitat
de les activitats humanes al mar.

L’eòlica marina flotant permet instal·lar aerogeneradors en llocs allunyats de la costa (Fuente: Flagship Project).

Un d’aquests espais és a Catalunya, davant de la badia de Roses, i representarà una gran oportunitat per al desenvolupament de l’ energia eòlica marina a Catalunya, que està encara molt lluny dels seus objectius de renovables per ser energèticament autosuficient.

Segons la Llei del Canvi Climàtic, el 2030 Catalunya ha de cobrir el 50% de la demanda elèctrica amb renovables, i el 100% l’any 2050. Les xifres actuals són molt insuficients; mentre en el conjunt d’Espanya la generació elèctrica de renovables és del del 44%, a Catalunya és només del 20%. En el cas de la solar les instal·lacions a Catalunya representen un 1% del total espanyol i en el cas de l’eòlica representa un 4,9%.

Percentatge d’electricitat produïda a partir d’energies renovables a Catalunya, Espanya i la UE.

Els primers parcs eòlics podrien estar llestos abans de 2030 i generaran molts llocs de treball qualificats per a professionals del sector de les energies renovables. A FP Virolai et preparem per assumir aquest gran repte.