Escola saludable


L’Escola Virolai, conscient de la importància que té treballar per l’educació en salut, ha implantat un Model d’Escola saludable. 

Aquest model ha d’afavorir una millora del coneixement sobre els hàbits saludables i l’assoliment de les competències que capacitin a l’alumnat per prendre decisions informades i responsables en matèria de salut.

El compromís de l’Escola Virolai amb la millora de la salut de tots els membres de la Comunitat Educativa i del seu entorn d’influència, es concreta en els següents objectius: 

  • Promoure, enfortir i consolidar hàbits saludables, la millora contínua i el treball com a Escola saludable, així com promocionar la salut en el seu àmbit d’influència. 
  • Fer un tractament transversal de l’educació per la salut, incorporant valors de salut i de sostenibilitat a totes les etapes educatives.
  • Sensibilitzar a l’alumnat i l’equip de l’escola sobre aquests valors i promocionar conductes i comportaments responsables, tot fent-los partícips del model d’Escola saludable.
  • Establir i mantenir al dia un sistema de gestió, fixant anualment objectius de salut i elaborant els programes adients per assolir-los.
  • Dotar l’escola dels recursos necessaris per tal de desenvolupar el sistema de gestió de la salut i les actuacions derivades d’aquest.
  • Difondre la política de Salut als nostres col.laboradors i a tota la comunitat escolar, per tal de convertir l’escola en un agent de canvi.