Metodologia educativa


La metodologia educativa de Virolai es basa en:

Sistema d’aprenentatge basat en l’esforç i en la implicació de l’alumnat en unes estratègies a l’aula que garanteixin una exigència diferencial i continuada. Es tracta d’aconseguir el creixement màxim de cadascú i el desenvolupament de tots els talents. L’avaluació del progrés es fa sempre des del reconeixement de l‘esforç de l’alumne/a i la valoració dels aspectes positius com un factor motivador que, a més, aporta informació per a la seva millora i l’ajuda a seguir esforçant-se.

La tutoria és un del pilars del nostre projecte educatiu. Mitjançant el treball de l’autoconeixement, l’acceptació i la superació personal; l’acompanyament tutorial és essencial per apoderar i acompanyar tot l’alumnat en el seu creixement personal. Un acompanyament que ajuda també a valorar-ne el progrés en funció de les capacitats i l’esforç de cadascú. 

De manera conjunta i coordinada, l’alumne/a, la família i l’escola estableixen un pla personal que recull els objectius personals de millora, i que es va revisant de manera continuada  a les entrevistes de tutoria amb cada nen o nena i amb la família. Així doncs, és important mantenir entrevistes freqüents amb el tutor o tutora per tal d’assegurar la coherència educativa entre la família i l’escola. L’Escola valora aquestes entrevistes molt positivament i n’estableix un mínim de tres a l’any amb la família, i un mínim de 9 l’any amb l’alumne/a.

La informació i el coneixement arriben avui als nostres infants i joves per diverses fonts. Actualment, cal treballar amb ells la recerca, la gestió –tractament– i, molt especialment, la formació de criteri per seleccionar la informació, processar-la i transformar-la en un llenguatge propi (creació de llenguatge) que integri coneixements previs, experiències viscudes i el pensament propi, i esdevingui així APRENENTATGE o construcció del propi coneixement.

APRENDRE A APRENDRE. El nostre model treballa per garantir en tot l’alumnat les competències transversals que els caldran per continuar aprenent de manera autònoma: aprendre a gestionar i a construir coneixement, aprendre entre iguals, aprendre a comunicar, i aprendre a cooperar. L’alumne/a ha de ser l’autèntic protagonista del seu aprenentatge, sempre orientat i motivat per l’educador/a. A Virolai s’aprèn a aprendre d’una forma dinàmica i vivencial. Donem les eines perquè els nostres alumnes estiguin oberts a la vida i a l’observació del medi que els envolta, per tal que es facin preguntes, formulin hipòtesis, facin recerca, arribin a les seves conclusions i expressin  els seus raonaments.

APRENDRE EN UN ENTORN GLOBAL. Pensem que és fonamental la relació entre els aprenentatges i la vida. Des d’aquest raonament, amb l’ajut del mestre, s’ha de trobar sentit a allò que es fa, a través de la interdisciplinarietat, connectant diferents àmbits d’aprenentatge basats en les competències específiques i treballant en situacions reals i quotidianes.

Volem que els nostres alumnes cada dia surtin de l’escola amb més interrogants que respostes, que mantinguin la curiositat, la motivació per aprendre, la creativitat i la voluntat de superació i de creixement al llarg de tota la vida. Això ho fem mitjançant:

 • Aprenentatge globalitzat. La divisió de continguts tradicional no respon a la realitat, que és global. Treballem molts dels continguts de manera interdisciplinària i integrada, partint de problemes reals, vinculats, en molts casos, a problemes del nostre entorn.
 • Col·laboració i vinculació amb l'entorn. Partim del coneixement d’allò que ens és pròxim per tal de vincular-nos-hi. Treballem per educar nois i noies arrelats al seu entorn. Impulsem projectes en entorns d’aprenentatge vinculats al món que afavoreixin que els nois i noies tinguin una visió global, sostenible i solidària del món en què han de viure i del qual s’han de corresponsabilitzar.
 • Incorporar l'aprenentage visible i continuat. L’aprenentatge s’ha de produir de manera contínua i global, integrant els aprenentatges formals i informals. Cal fer conscients els alumnes de com aprenen dins i fora de l’escola, de manera que puguin aplicar aquestes estratègies durant la seva vida. Per aquest motiu, és fonamental l’acompanyament al llarg de tot el procés d’aprenentatge i en el desenvolupament d’instruments d’avaluació que facin possible el procés de metacognició i autoregulació que portarà els alumnes a un aprenentatge autònom.
 • Aprendre a resoldre problemes reals aplicant coneixements. Hem establert diferents convenis amb institucions i empreses per treballar el que nosaltres anomenem "projectes en context": projectes globalitzats, vinculats a situacions reals d’entorn o professionals, orientats a un aprenentatge real i per la vida diferent a l’aprenentatge fragmentat per disciplines (típic de l’ensenyament tradicional) que s’avalua amb una prova escrita
 • Participació en la vida cultural de la ciutat. Participació dels alumnes de secundària a les Audiències Públiques, a la Xarxa d’Escoles Sostenibles o als Parlaments Europeus de joves. Es tracta d’iniciatives organitzades a nivell de ciutat o de país que són exemples de participació responsable en la vida de la ciutat, de manera que l’alumnat pot identificar-se amb els problemes del seu entorn i desenvolupar una actitud de compromís en la cerca de solucions.
 • Implicació de les famílies. Perquè l’aprenentatge sigui real i continuat, ens cal que aquest plantejament es comparteixi entre l’escola i la família. L’aprenentatge i l’educació és, més que mai, un procés continuat que es reforça en la coherència i en la confiança compartides, aprofitant totes les oportunitats.

El nostre objectiu és que cadascun dels nostres alumnes es conegui i accepti la seva singularitat de forma positiva. A partir d’aquest autoconeixement, es pot proposar el seu propi creixement.

Aquest procés s’inicia des que els infants són ben petits, ja que adaptem l’ensenyament a les diferències d’edat, maduresa i ritme d’aprenentatge de cada alumne/a, amb propostes concretes i individualitzades. Dediquem l’atenció necessària als alumnes amb necessitats educatives, ja sigui per especial dificultat o per facilitat en l’aprenentatge, als quals oferim els mitjans adequats per al seu avenç, amb el suport del gabinet psicopedagògic de l’Escola. Així mateix, posem a l’abast dels alumnes un ampli ventall de recursos personalitzats de reforços, ampliacions, tutories de professor i optatives diversificades que assegurin l’atenció personalitzada i el seguiment de l’alumnat amb diferents ritmes d’aprenentatge.

La tecnologia és present a l’Escola de manera transversal, fins i tot invisible, com un recurs que facilita l’aprenentatge. Els alumnes no només han de fer ús de la tecnologia com a usuaris, sinó que han d’utilitzar-la per crear-ne de nova, fent el salt d’usuaris a creadors digitals. La incorporació de la programació a les aules forma part d’aquesta estratègia. Durant l’etapa escolar, l’alumne/a ha d’aprendre a gestionar la seva identitat digital fent-ne un ús ètic i respectuós amb els altres i atenent sempre els aspectes de seguretat. Aquestes competències seran essencials per a la futura vida professional i personal dels nostres alumnes.

El domini de les llengües és bàsic perquè els nostres alumnes siguin persones obertes al món. Per aquest motiu, iniciem l’aprenentatge de l’anglès des de l’educació infantil i hi introduïm un segon idioma a l’inici de la secundària, sempre adaptant-ne l’aprenentatge als diferents ritmes. La immersió progressiva dels nostres alumnes en anglès s’estén a diferents àmbits d’aprenentatge. A partir de 4t de primària, es preparen per a l’obtenció de les titulacions oficials de la Universitat de Cambridge amb l’objectiu que acabin el Batxillerat amb la titulació del First Certificate o Proficiency. Per tal d’afavorir la immersió dels nostres alumnes en la llengua i cultura anglosaxona, l’Escola organitza intercanvis que tenen la llengua vehicular francesa o inglesa amb escoles d’arreu del món. Participem en projectes internacionals en què s’utilitza la llengua anglesa com a vehicle de comunicació, com ara el Projecte Erasmus, les Trobades de Joves Científics i els Parlaments Europeus dels joves, on també és present la segona llengua que impartim, la llengua francesa.

En l’entorn actual, ens cal assegurar una formació integral per formar persones competents, amb uns valors sòlids i ètics, preparades per integrar-se com a persones actives i capaces de donar una resposta responsable i lliure als reptes que la societat els plantegi. Per nosaltres, en l’entorn actual, cal prioritzar els aspectes següents:

 • Creativitat: Cal educar els nostres alumnes en la capacitat de veure la realitat amb una mirada oberta i receptiva per saber donar respostes de manera diferent i diversa, des d’un pensament divergent.
 • Resiliència: Davant d’un futur incert i variable, ens cal més que mai educar els nostres joves amb fortalesa interior i estratègies que els ajudin a sortir enfortits de les dificultats i els reptes amb què es trobaran.
 • Empatia: Conec, comprenc, comparteixo. Cal treballar totes les competències socials que ens fan entendre l’opinió, les emocions, els valors i les formes de fer dels altres i afavorir el diàleg i les relacions basades en l’afecte i el respecte.
 • Esperança i compromís amb el futur: L’esperança és la virtut que mai pot faltar en els educadors/es. Cal educar els nostres joves perquè s’impliquin, perquè se sentin corresponsables en la construcció d’un futur millor per a tots.
 • Perseverança: La nostra cultura defuig i amaga el fracàs. Cal educar els nostres joves perquè, en cas de no assolir una fita tot i posar-hi el màxim esforç, sàpiguen valorar i aprendre de les errades per tornar a començar.

I, per damunt de tots, la superació personal, l’educació en l’esforç, en la capacitat d’assumir reptes propis, ajustats i motivadors i, partint de les pròpies fortaleses, treballar per superar-los i desenvolupar així una actitud emprenedora que els permetrà conduir la seva vida.

La participació dels alumnes en la vida escolar facilita la implicació en el propi procés d’aprenentatge, i els educa per ser ciutadans actius i participatius. Per això, els alumnes de l’escola assumeixen diferents responsabilitats al llarg de l’escolarització, com els encàrrecs a l’etapa infantil,  els rols de representació als consells de curs o d’etapa,  o els càrrecs a les comissions de convivència, mediació i sostenibilitat, entre d’altres. També participen en activitats que tenen com a finalitat l’aprenentatge entre iguals perquè, a més de desenvolupar competències socials, creiem que és la millor manera d’aprendre: ensenyant i aplicant allò que s’aprèn. Així, per exemple, l’alumnat de segon cicle d’infantil explica contes als seus companys de primer cicle; es fan apadrinaments de lectura, escriptura i matemàtiques entre alumnes grans i petits; hi ha col·laboracions entre companys en l’aprenentatge del càlcul o els tallers de col·laboració dels alumnes de secundària, etc. Aquestes activitats ajuden a millorar la convivència, la qual cosa converteix l’Escola en una veritable comunitat d’aprenentatge.

L’educació dels àmbits expressius dels nostres alumnes és un element clau per garantir un veritable desenvolupament integral. A Virolai entenem l’expressió des de diferents aspectes:

 • L’expressió corporal, que es treballa des de l’etapa d’infantil fins a secundària i que pretén el desenvolupament psicomotriu, tot fent créixer la capacitat d’expressió dins d’un exercici creatiu.
 • L’expressió musical, que comporta des de l’educació psicomotriu en el camp del ritme i la coordinació, fins a l’educació de l’oïda, la sensibilitat i el gust per la interpretació i l’audició.
 • L’expressió oral, que té com objectiu no només que els alumnes sàpiguen expressar-se en tres llengües, com a mínim, sinó també la comunicació interpersonal en tots els àmbits: familiar, social i professional.

El teatre, la interpretació i l’expressió artística possibiliten aquestes habilitats i els ensenyen a gaudir de l’art.

L’avaluació és un punt de referència i d’aprofundiment en el progrés personal del nostre alumnat. És una eina eficaç sempre que se centri en el progrés de l’alumne/a cap a l’assoliment dels objectius d’acord amb les seves capacitats i situació personal, valori i fomenti el seu esforç i l’orienti en el seu procés d’aprenentatge. L’autoavaluació facilita el propi coneixement, enforteix l’autoestima i ajusta la pròpia imatge. És alhora una eina eficaç per aconseguir una implicació més gran de l’alumne/a en la pròpia educació.

Els nostres alumnes i les seves famílies, mitjançant el seguiment tutorial i la plataforma de gestió de l’Escola, reben informació continuada del progrés acadèmic i personal de cada alumne/a.

L’educació per a la sostenibilitat es valora com un dels eixos transversals que ha d’implicar tota la comunitat educativa. Des de l’etapa d’infantil, els nostres alumnes s’impliquen en la cura sostenible dels jardins del centre, cultiven horts i aprenen a conèixer i valorar la biodiversitat. L’Escola forma part de la Xarxa d’Escoles Sostenibles que reconeix les escoles del nostre país que treballen de forma preferent l’educació ambiental.

L’educació per a la salut i en la salut és un aspecte fonamental en la formació del nostre alumnat. La nostra tasca educativa en aquest àmbit té com a objectiu final l’adquisició i la interiorització en els nostres alumnes de valors i actituds que els facin tenir un comportament saludable al llarg de la vida, alhora que els empoderi per convertir-se en agents actius de salut en l’entorn en què desenvolupin la seva vida. La participació i la implicació activa de les famílies assegura la coherència educativa familia-escola.

La nostra Escola està adherida al programa Fem Salut. Recentment hem signat un acord de col·laboració amb l’Hospital de Bellvitge per a l’acompanyament de l’escola en l’educació en salut.

Oferim als alumnes un ambient motivador que els permeti conèixer altres propostes culturals per enriquir la seva vida. Establim sortides, xerrades i visites culturals que vinculin els aprenentatges amb la realitat cultural i social.

A Virolai estem convençuts que el coneixement i el respecte per les pròpies tradicions afavoreix l’interès per conèixer i estimar altres cultures. És per això que els nostres alumnes participen activament en celebracions populars com la Mercè, la Castanyada, el Pessebre Vivent, el Concert de Nadal, el cicle de Carnestoltes o en actes culturals com els Jocs Florals i Sant Jordi. L’Escola té la seva Colla Gegantera, amb dos gegantons, en Raimundi i la Xofi, que està formada per alumnes, famílies i professorat que participen en les festes i trobades que tenen lloc a la nostra ciutat i arreu de Catalunya.