Objectius


Virolai és una escola compromesa amb la millora constant, que cerca l’excel·lència educativa. En aquest procés, ha estat reconeguda durant molts anys amb la certificació europea EFQM +500 i actualment compta amb la certificació E2Cat +500, ha estat el primer centre educatiu a aconseguir aquesta puntuació.

Per garantir una educació de qualitat, sabem que és imprescindible l’estreta col·laboració amb les famílies. D’aquesta manera, junts, família i escola, es comprometen a ajudar l’alumne/a en el seu procés de creixement personal.

Per aquest motiu, la nostra missió, Junts per ajudar a créixer, es concreta en els objectius següents:

Eduquem en una estreta col·laboració entre família i escola. Entenem que els pares i les mares són els responsables de l’educació dels seus fills i filles i a qui correspon la principal tasca d’orientació. El seu acord i compromís amb el projecte de l’escola, la comunicació mútua, la col·laboració, el treball i suport conjunts són elements fonamentals per dur a terme la nostra tasca: ajudar els nois i noies a educar-se.

Eduquem en valors i potenciem les virtuts més importants de la persona. Ens proposem aconseguir que els nostres alumnes siguin persones íntegres, bons ciutadans i ciutadanes, que tinguin opinió pròpia i sàpiguen fer valoracions amb sentit crític, que siguin capaços i capaces de desenvolupar amb creativitat el seu compromís per aconseguir una societat millor.

Eduquem en l’esforç i l’autoexigència. L’element clau, per nosaltres, és la superació personal, molt més que la capacitat. Mitjançant l’esforç, es poden millorar les aptituds, es pot perfeccionar el caràcter i assolir l’equilibri en el temperament. El nostre model educatiu garanteix l’exigència diferencial dels nostres alumnes, és a dir, els ajudem a conèixer les seves aptituds i els seus interessos i els estimulem a créixer basant-nos en la seva autoestima i en la seva capacitat de superació personal.