Objectius


Virolai és una escola compromesa amb la millora constant, que cerca l’excel·lència educativa. En aquest procés, ha estat reconeguda durant molts anys amb la certificació europea EFQM +500 i actualment compta amb la certificació E2Cat +500, un segell de qualitat que molt pocs centres educatius han aconseguit al nostre país.

Per garantir una educació de qualitat, sabem que és imprescindible l’estreta col·laboració amb les famílies. D’aquesta manera, junts, família i escola, es comprometen a ajudar l’alumne/a en el seu procés de creixement personal.

Per aquest motiu, la nostra missió, Junts per ajudar a créixer, es concreta en els objectius següents:

Eduquem en una estreta col·laboració entre família i escola. Entenem que els pares i les mares són els responsables de l’educació dels seus fills i filles i a qui correspon la principal tasca d’orientació. El seu acord i compromís amb el projecte de l’escola, la comunicació mútua, la col·laboració, el treball i suport conjunts són elements fonamentals per dur a terme la nostra tasca: ajudar els nois i noies a educar-se.

Eduquem en valors i potenciem les virtuts més importants de la persona. Ens proposem aconseguir que els nostres alumnes siguin persones íntegres, bons ciutadans i ciutadanes, que tinguin opinió pròpia i sàpiguen fer valoracions amb sentit crític, que siguin capaços i capaces de desenvolupar amb creativitat el seu compromís per aconseguir una societat millor.

Eduquem en l’esforç i l’autoexigència. L’element clau, per nosaltres, és la superació personal, molt més que la capacitat. Mitjançant l’esforç, es poden millorar les aptituds, es pot perfeccionar el caràcter i assolir l’equilibri en el temperament. El nostre model educatiu garanteix l’exigència diferencial dels nostres alumnes, és a dir, els ajudem a conèixer les seves aptituds i els seus interessos i els estimulem a créixer basant-nos en la seva autoestima i en la seva capacitat de superació personal.