Projecte educatiu


El nostre projecte educatiu vol assegurar la millor formació per als alumnes com a professionals competents –amb actitud constant d’aprendre–, com a persones amb capacitat d’autosuperació –amb fortalesa, creativitat i resiliència davant dels reptes– i com a ciutadans cooperatius i corresponsables amb el món en què viuen.

Per assolir aquests objectius, el nostre model educatiu es fonamenta en:

La tasca conjunta amb les famílies se sustenta en una comunicació fluïda i en una col·laboració contínua que afavoreixi la coherència i la continuïtat educativa. Aquest àmbit queda reflectit en el nostre model d’escola per aprendre, que vol avançar en un model d’educació i d’aprenentatge que aprofita totes les situacions i els entorns. Per a això, establim amb les famílies totes les eines i les oportunitats que considerem necessàries per facilitar la comunicació i el treball conjunt entre família i escola.

Una bona escola és aquella que té la capacitat d’oferir a cadascú allò que necessita en cada moment. Cal assegurar l’aprenentatge significatiu de cada alumne/a, adquirit amb esforç i entusiasme. Concebem la nostra tasca educativa com l’acompanyament en un procés de millora continuada, on cada alumne/a desenvolupa al màxim les seves aptituds, aprèn a gestionar-les adequadament i es capacita, així, per a la seva vida d’adult/a i en societat.

Cal educar en el sentit de la cooperació, el compromís social i la solidaritat perquè, tal com assenyala la Declaració dels Drets dels Nens, “esmercin les seves energies i aptituds al servei dels altres”. En aquest sentit, la nostra escola forma part del Pla d’Escoles Associades a la UNESCO, i els nostres alumnes participen en projectes de col·laboració i de voluntariat amb casals de la gent gran, centres cívics del nostre entorn, a més d’estar agermanats amb l’Escola Sam Sam de Dakar-Senegal.

Així, doncs, l’escola s’ha de convertir en àmbit de participació real i d’aprenentatge de la convivència, estimulant la participació, el treball en equip, la presa de decisions adequada i responsable, i ajudant a adquirir el valor de la solidaritat en el nostre entorn proper.

La nostra escola no ha estat mai confessional, però tenim com a fonament educatiu l’essència dels valors de l’humanisme. Aquests aspectes han de marcar el clima en què s’ha de desenvolupar la vida de l’escola, i en què qualsevol creença personal és respectada. Volem educar bones persones que estimin i respectin la vida i les persones que els envolten.

Un tret essencial de la nostra Escola és l’ambient afectuós en les relacions entre tots els integrants de la nostra comunitat educativa. Creiem en les relacions humanes basades en el respecte i en la confiança, en la tolerància i en l’autoritat guanyades amb prestigi.

La comunicació personal i l’afecte en les relacions humanes han de ser elements essencials de l’educació dels nostres alumnes, als quals cal ajudar a posar en pràctica el sentit profund de l’amistat com a línia fonamental en el seu desenvolupament personal.

L’escola ha d’ajudar, mitjançant totes i cadascuna de les seves activitats, a crear un criteri propi, amb pensament crític, autocontrol i responsabilitat, que permeti a cadascú exercir a la vida la seva llibertat responsable.