Batxillerat

El batxillerat és un període clau en la formació acadèmica i personal de la majoria de nois i noies que acaben els estudis de secundària.

A Virolai, plantegem una nova proposta de batxillerat amb l’objectiu de donar resposta a la transformació educativa necessària, també, en aquesta etapa.

Atenent a les singularitats que presenta aquesta etapa educativa i al moment maduratiu dels alumnes de 16 a 18 anys, els trets singulars de la nostra proposta integral impliquen un model de batxillerat que, més enllà de la simple preparació per la incorporació a la universitat, prepari alhora als nois i noies de manera integral per a la seva incorporació a un món global i en canvi continu en que caldrà mantenir una actitud oberta, compromesa i d’aprenentatge permanent durant la seva vida.

El nostre model afegeix nous continguts i competències, basades en el sistema educatiu anglosaxó, que fomenta l’aprofundiment en diferents àmbits, la visió global i aplicada dels continguts, així com la curiositat, la creativitat i un esperit crític, emprenedor i obert al món.

Dossier Batxillerat