La secundària, l'educació en l'adolescència

La secundària és un període clau en la formació acadèmica i personal dels nois i noies. És per això que la nostra acció educativa se centra en l’adquisició de competències que capacitin els alumnes a aprendre de forma autònoma en entorns globals i col·laboratius, de manera que aquestes competències els apoderin per prendre decisions crítiques i responsables. Els professors/es, liderats pels tutors/es individuals, treballem per ajudar l’alumne/a a assolir els objectius del seu pla personal tant en l’àmbit personal com acadèmic. L’estreta col·laboració entre família i escola, l’aprenentatge interdisciplinar i competencial, l’atenció individualitzada i l’orientació personal i professional són els elements clau perquè l’alumnat assoleixi la seva satisfactorietat.

Dossier Secundària
El currículum

Què és?

El currículum és el conjunt de matèries que cursen els alumnes. Està conformat per una part comuna i una d’optativa i específica.

Com s’organitza?

El currículum s’estructura en:

  • Matèries comunes: són els continguts obligatoris de les àrees i desenvolupen els objectius generals d’etapa, tot contribuint a l’adquisició de les competències bàsiques. Corresponen a les àrees tradicionals d’aprenentatge, ja treballades a l’etapa de primària, i, a més, s’hi incorpora l’àrea de tecnologia.
  • Matèries optatives: desenvolupen continguts optatius, vinculats a diverses àrees del currículum comú. El disseny de les matèries optatives ha de donar resposta a la diversitat d’interessos, capacitats i ritmes d’aprenentatge.
  • Matèries específiques: a Virolai, tenim un projecte que ofereix la realització de les matèries específiques de biologia, geologia, física i química, tecnologia i llatí a fi de garantir una formació completa per a tot a l’alumnat i per facilitar la tria d’estudis posteriors.
  • Treball de síntesi: és un treball interdisciplinari de caràcter anual. Les diferents àrees dissenyen un conjunt d’activitats en què els alumnes, agrupats en equips de treball, han d’utilitzar tots els aprenentatges bàsics treballats durant el curs.

Es desenvolupa en el decurs d’una setmana. Durant aquest període les hores lectives es dediquen a la realització d’aquest treball.

A 4t d’ESO el treball de síntesi se substitueix pel projecte de recerca, que inicia l’alumnat en la metodologia que aplicaran al batxillerat i en estudis posteriors.