Tutoria i horaris


La relació que s’estableix entre tutor/a i alumne/a representa una activitat essencial del procés educatiu. Aquest lligam ajuda l’alumne/a a conèixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat d’una manera equilibrada, harmònicament, amb les aptituds i interessos que li són propis i necessaris per a la vida, tant a nivell individual com social i comunitari. L’alumnat, orientat pel seu tutor/a i en col·laboració amb les famílies, defineix uns objectius de millora personal en tots i cadascun dels àmbits de la personalitat: acadèmic, personal, de relació, familiar… A través de les entrevistes amb l’alumne/a i la família, es concreten i es valoren aquests objectius en un seguit d’accions educatives.

La tutoria, eina fonamental per a la col·laboració família-escola
Classe Tutor-Tutora Visita
P1 Rocío Boo Dimarts i dijous, 14:30h
P2 Esperança González Dimarts i dijous, 14:30h
P3 Luana González Dijous, 15:00h-15:30h
Divendres, 10:00h-10:30h
P4 Clara Gil Dilluns, 11:00h-11:30h
Dijous, 11:00h-11:30h
P5 Marta Cárdenas Dimarts, 9:00h-9:30h
Dijous, 11:30h-12:00h