Què i com s’aprèn


L’educació primària és una etapa que té com a finalitat proporcionar a l’alumne/a un entorn d’aprenentatge actiu i vivencial que li permeti iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en la construcció dels seus fonaments com a persona. Un dels aspectes importants d’aquesta etapa, continuant amb la línia educativa iniciada a l’etapa infantil, és l’adquisició d’uns bons hàbits de treball i de convivència, que contribuiran a desenvolupar una educació integral pròpia en què els valors seran la base dels seus fonaments.

Tots els alumnes de primària redacten el seu pla personal, en què especifiquen els objectius i les actuacions que l’ajudaran a desenvolupar-se a partir de dos eixos fonamentals: l’autoestima i l’autoconeixement. Es tracta de dos aspectes importants per tal de participar de manera activa en el procés d’aprenentatge i de creixement personal. A primària fem una avaluació contínua i individualitzada del procés d’aprenentatge de cada nen i nena i ells, alhora, la seva autoavaluació.

A través de diferents eines, com ara el pla personal de l’alumne/a i el feedback que fan els mestres, els alumnes/as van desenvolupant el seu autoconeixement que els servirà per anar autoregulant l’aprenentatge i per assolir un rendiment satisfactori.

El tipus d’aprenentatge que fem a primària és actiu i es basa en la vivència del nen i nena per tal que sigui significatiu. A partir del seu entorn més proper, dels coneixements que va adquirint i de les seves pròpies experiències, aprèn a posar en joc diferents habilitats que l’ajuden a desenvolupar les seves competències i a fer sòlids els fonaments del seu aprenentatge. Per aquest motiu, considerem molt important estimular-los en la curiositat i la capacitat de fer-se autèntiques preguntes per tal de poder iniciar el desenvolupament de la seva capacitat de gestió i la construcció de coneixement des d’un vessant creatiu.

Les competències bàsiques que han d’assolir els nens i les nenes estan organitzades en seqüències didàctiques i es treballen en diversos espais d’aprenentatge i agrupacions que n’afavoreixen la interiorització: espais de rutines i sistematització a través de tallers; espais d’aprenentatge globalitzat i interdisciplinari a través dels Projectes i Science projects (aprenentatge basat en projectes i reptes reals) i els espais d’especialitats. Fem ús de la tecnologia que està integrada de manera invisible en la quotidianitat de l’escola, cosa que permet construir aprenentatge i compartir-lo d’una manera totalment motivadora, en què l’alumnat esdevé creador i no només usuari.

Els nens i nenes tenen un paper actiu i fonamental en la vida de l’escola. Així, doncs, aprofitem les dinàmiques que establim per donar-los protagonisme perquè intervinguin de manera activa a través d’encàrrecs, en la presa de decisions, valoracions, propostes, actuacions… Unes tasques que contribueixen a fer una escola millor i anar creixent en implicació, participació, autonomia i responsabilitat. Entenem que l’aprenentatge en servei és una eina clau que potencia el desenvolupament de les pròpies habilitats i propicia la interiorització i la consolidació de l’aprenentatge realitzat. Per aquest motiu, facilitem situacions i agrupacions variades per tal d’estimular-lo.

Considerem bàsic el paper de les famílies en els aprenentatges dels fills i filles, per a la qual cosa és necessària la seva implicació activa, que la facilitem treballant conjuntament i propiciant espais i comunitats d’aprenentatge. Així mateix, considerem molt important que les famílies estimulin la curiositat dels nens i nenes per les coses i la realització d’activitats, per tal de poder tenir experiències enriquidores i motivadores per fomentar una actitud oberta i de gaudir cap a l’aprenentatge. Tutor o tutora i família es troben trimestralment per tal d’assegurar la coherència educativa entre família i escola, tant en l’àmbit individual a les tutories, com a les reunions de famílies.

Singularitats de Reina Elisenda Virolai

El Projecte Educatiu i les línies de treball a Reina Elisenda Virolai són les mateixes que a Virolai Escola però amb algunes singularitats. Som una comunicat d’una sola línia d’Infantil i Primària en un mateix edifici. Això permet la convivència i les activitats d’aprenentatge servei entre grans i petits. Som just davant la porta principal del Park Güell, al barri de la Salut, de Gràcia.

Tenim un projecte de menjador de comunitat: dinar per etapes amb companys d’altres graus, compartint el quotidià, el parar i desparar taula i l’estona de l’àpat de migdia…

Fem Francès com a segona llengua estrangera a partir de 3r de Primària, i tenim un projecte potent d’Educació artística que engloba Música, Rítmica Dalcroze i Plàstica.

Els càrrecs i treball de la responsabilitat i l’autonomia davant del grup, es treballa des d’Infantil.

Aspectes cognitius, capacitats i competències; valors i educació emocional; autoconeixement i potencial d’aprenentatge.

De les propostes i mètodes és la clau per aconseguir potenciar al màxim les habilitats de cadascú tenint en compte les necessitats que se’n deriven de les característiques i els interessos de cada infant, situant-los al centre de l’aprenentatge. Propostes obertes pensades per donar cabuda als diferents talents amb marge de tria fomentant l’autorregulació i la creativitat. L’atenció a la diversitat, el suport dins l’aula i el treball en grups reduïts són eines enfocades a assolir aquesta personalització de les propostes d’aprenentatge. El pla personal de l’alumne/a com a eina de millora, seguiment i avaluació és el distintiu que articula el desenvolupament i integral dels infants.

És l’altre element clau del procés. Cap esforç sense recompensa i cap recompensa sense esforç és el lema que sustenta la nostra manera de fer. Garantint l’exigència diferencial continuada per tal de preservar el creixement màxim de cada alumne/a.

 • Combinem mètodes i eines per tal d'assolir els objectius plantejats.
 • Elements clau:
 • Aprenentatge basat en projectes
 • Tallers per als aprenentatges instrumentals
 • Treball específic a càrrec d'especialistes
 • El treball cooperatiu
 • Avaluació competencial
 • Metacognició
 • Acostar els alumnes al món real a partir d’experiències formatives actives.
 • Aprendre a partir de reptes o problemes plantejats reals en què els alumnes/as busquen possibles solucions a la situació inicialment proposada.
 • Desenvolupar estratègies de pensament, formular hipòtesis explicatives i identificar necessitats d’aprenentatge que li permetran comprendre millor el problema i assolir els objectius.
 • Exercitar les diferents habilitats cognitives, com ara: l’anàlisi, l’argumentació o la resolució de problemes. Promoure habilitats de caràcter interpersonal i social, com la comunicació i la cooperació.
 • Tallers per als aprenentatges instrumentals:Un treball més sistematitzat permet consolidar unes bases de llenguatge i raonament logicomatemàtic que seran els fonaments sobre els quals anar construint, sempre en un marc de context actual.
 • Treball específic a càrrec d'especialistes: Treball específic a càrrec d’especialistes en llengües estrangeres, l’expressió artística en les seves diverses vessants, l’educació física…
 • Treball cooperatiu: El treball cooperatiu fomenta la interacció entre companys, les responsabilitats individuals i col·lectives, l’autonomia en l’organització, el diàleg, l’entesa i la comprensió de la diferència com un element enriquidor davant del repte.
 • Avaluació competencial: Ens avaluem per aprendre, per saber en quin punt ens trobem i per fer-ho sempre una mica millor. Ens plantegem quines seran les nostres fites i com ho farem per assolir-les. A poc a poc prenem consciència de la nostra pròpia evolució.
 • Espais d’aprenentatge: Propostes de tria lliura on es fomenta l’autonomia i la creativitat de l’alumne/a amb diferents agrupacions de grups reduïts conduïdes per un mestre situat des de la perspectiva d’observador, facilitador i guia.
 • Metacognició: A través del pla personal de l’alumne/a, fomentem la capacitat de regular el propi aprenentatge. Guiem els alumnes per tal que desenvolupin estratègies per aprendre en diferents situacions. Planifiquem i controlem el procés i avaluem per tal de detectar què pot haver anat millor i transferir la reflexió a una nova actuació.
Altres aspectes singulars de Reina Elisenda Virolai

 • Els nostres infants inicien l’aprenentatge de la responsabilitat davant del col·lectiu ja a I3. Els càrrecs d’aula són un element important d’aquest aprenentatge. I, als diferents cursos, els càrrecs d’escola un projecte d’aprenentatge-servei intern que situa l’alumnat com a responsable del dia a dia mainaders, parar taula, green guards, padrins lectors, caps de taula, cambrers i responsables del menjador.
 • A primària, delegats de cada grau formen l’assemblea d’alumnes/as. Amb aquesta via de participació, es revisen, es valoren i es proposen activitats o millores en la vida de l’organització escolar.
 • Els ecodelegats, també de primària, impulsen accions i vetllen per promoure hàbits de vida sostenibles i saludables en tot el col·lectiu. Per fomentar una mirada crítica cap als hàbits de consum i consciència de l’estat actual del Planeta Terra.
 • El rigor en l’aprenentatge de les llengües com a eina de comunicació és un tret distintiu del nostre projecte. Poder-se comunicar en diferents llengües i formats, adaptant-se a contextos i interlocutors diversos, és l’objectiu principal.
 • En aquest sentit, el nostre projecte lingüístic té la singularitat d’iniciar l’aprenentatge del francès a tercer de primària. Aquest procés culmina la seva primera etapa amb un intercanvi escolar amb França a sisè curs.
 • Desvetllar i promoure el gust per la lectura com a font d’informació i portar a la imaginació és també un element fonamental del nostre projecte: padrins lectors, lectura diària, ús de la biblioteca, lectura en veu alta…
 • Despertar la creativitat en tots els àmbits de l’expressió artística i desvetllar talents artístics.
 • Conrear la sensibilitat per l’estètica i l’harmonia des de la música, la pintura, la dansa, el dibuix, el modelatge, la rítmica…
 • Fomentar i combinar l’observació, la motricitat fina i la coordinació amb la creativitat, el sentit estètic i l’harmonia.
 • Promoure en els alumnes/as alternatives d’expressió de les seves idees i pensaments.