Què i com s’aprèn


L’educació primària és una etapa que té com a finalitat proporcionar a l’alumnat un entorn d’aprenentatge actiu i vivencial que li permeti iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en la construcció dels seus fonaments com a persona. Un dels aspectes importants d’aquesta etapa, continuant amb la línia educativa iniciada a l’etapa infantil, és l’adquisició d’uns bons hàbits de treball i de convivència, que contribuiran a desenvolupar una educació integral pròpia en què els valors seran la base dels seus fonaments.

Tot l’alumnat de primària redacta el seu pla personal, en què especifiquen els objectius i les actuacions que l’ajudaran a desenvolupar-se a partir de dos eixos fonamentals: l’autoestima i l’autoconeixement. Es tracta de dos aspectes importants per tal de participar de manera activa en el procés d’aprenentatge i de creixement personal. A primària fem una avaluació contínua i individualitzada del procés d’aprenentatge de cada nen i nena i ells, alhora, la seva autoavaluació.

A través de diferents eines, com ara el pla personal de l’alumne/a, i el feedback que fan els i les mestres, l’alumnat va desenvolupant el seu autoconeixement que li servirà per anar autoregulant-ne l’aprenentatge i per assolir un rendiment satisfactori.

L’educació primària és una etapa que té com a finalitat proporcionar a l’alumnat un entorn d’aprenentatge actiu i vivencial que li permeti iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en la construcció dels seus fonaments com a persona. Un dels aspectes importants d’aquesta etapa, continuant amb la línia educativa iniciada a l’etapa infantil, és l’adquisició d’uns bons hàbits de treball i de convivència, que contribuiran a desenvolupar una educació integral pròpia en què els valors seran la base dels seus fonaments.

L’educació primària és una etapa que té com a finalitat proporcionar a l’alumnat un entorn d’aprenentatge actiu i vivencial que li permeti iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en la construcció dels seus fonaments com a persona. Un dels aspectes importants d’aquesta etapa, continuant amb la línia educativa iniciada a l’etapa infantil, és l’adquisició d’uns bons hàbits de treball i de convivència, que contribuiran a desenvolupar una educació integral pròpia en què els valors seran la base dels seus fonaments.

El tipus d’aprenentatge que fem a primària és actiu i es basa en la vivència del nen i nena per tal que sigui significatiu. A partir del seu entorn més proper, dels coneixements que va adquirint i de les seves pròpies experiències, aprèn a posar en joc diferents habilitats que l’ajuden a desenvolupar les seves competències i a fer sòlids els fonaments del seu aprenentatge. Per aquest motiu, considerem molt important estimular-los en la curiositat i la capacitat de fer-se autèntiques preguntes per tal de poder iniciar el desenvolupament de la seva capacitat de gestió i la construcció de coneixement des d’un vessant creatiu.

Les competències bàsiques que han d’assolir els nens i les nenes estan organitzades en seqüències didàctiques i es treballen en diversos espais d’aprenentatge i agrupacions que n’afavoreixen la interiorització: espais de rutines i sistematització a través de tallers; espais d’aprenentatge globalitzat i interdisciplinari a través dels Projectes i Science projects (aprenentatge basat en projectes i reptes reals) i els espais d’especialitats. Fem ús de la tecnologia que està integrada de manera invisible en la quotidianitat de l’escola, cosa que permet construir aprenentatge i compartir-lo d’una manera totalment motivadora, en què l’alumnat esdevé creador i no només usuari.

Els nens i nenes tenen un paper actiu i fonamental en la vida de l’escola. Així, doncs, aprofitem les dinàmiques que establim per donar-los protagonisme perquè intervinguin de manera activa a través d’encàrrecs, en la presa de decisions, valoracions, propostes, actuacions… Unes tasques que contribueixen a fer una escola millor i anar creixent en implicació, participació, autonomia i responsabilitat. Entenem que l’aprenentatge en servei és una eina clau que potencia el desenvolupament de les pròpies habilitats i propicia la interiorització i la consolidació de l’aprenentatge realitzat. Per aquest motiu, facilitem situacions i agrupacions variades per tal d’estimular-lo.

Considerem bàsic el paper de les famílies en els aprenentatges dels fills i filles, per a la qual cosa és necessària la seva implicació activa, que la facilitem treballant conjuntament i propiciant espais i comunitats d’aprenentatge. Així mateix, considerem molt important que les famílies estimulin la curiositat dels nens i nenes per les coses i la realització d’activitats, per tal de poder tenir experiències enriquidores i motivadores per fomentar una actitud oberta i de gaudir cap a l’aprenentatge. Tutor o tutora i família es troben trimestralment per tal d’assegurar la coherència educativa entre família i escola, tant en l’àmbit individual a les tutories, com a les reunions de famílies.