Gabinet psicopedagògic


Una de les línies del Projecte Educatiu de Virolai és atendre adequadament els reptes de l’ensenyament personalitzat i l’atenció a la diversitat. Per aquest motiu, es fa imprescindible poder comptar amb la col·laboració de professionals de diverses especialitats. En aquest context, cal destacar la tasca de l’equip del gabinet psicopedagògic que donen suport a tutors/es i a l’equip docent i, si cal, i sempre sota la supervisió del tutor/a, col·laboren amb les famílies.

La seva finalitat principal és l’assessorament als mestres i, si s’escau, a les famílies davant la detecció, prevenció i diagnosi de possibles dificultats que pugui presentar l’alumnat tant en l’àmbit educatiu com d’aprenentatge. Se’n fa un seguiment individual a partir de l’observació directa a l’aula, de les proves de maduresa o dels intercanvis amb el tutor/a, entre d’altres.

Aina Maria Mangrané

Psicòloga de l’Escola Virolai
amaria@virolai.com

Amadeu Castells

Psicòleg de l’Escola Virolai
acastells@virolai.com