Tutoria i horaris


La relació que s’estableix entre tutor/a i alumne/a representa una activitat essencial del procés educatiu. Aquest lligam ajuda l’alumne/a a conèixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat d’una manera equilibrada, harmònicament, amb les aptituds i interessos que li són propis i necessaris per a la vida, tant a nivell individual com social i comunitari. L’alumnat, orientat pel seu tutor/a i en col·laboració amb les famílies, defineix uns objectius de millora personal en tots i cadascun dels àmbits de la personalitat: acadèmic, personal, de relació, familiar… A través de les entrevistes amb l’alumne/a i la família, es concreten i es valoren aquests objectius en un seguit d’accions educatives.

La tutoria, eina fonamental per a la col·laboració família-escola
Grup Tutor/a individual Horari tutoria famílies
TOTS Maite Sillero Dimarts, 12:30h-13:30h
TOTS Léa Osmanoglu Dilluns, 15:30h-16:30h
TOTS Elisabet Collellmir Dimarts, 14:30h-15:00h
Divendres, 11:00h-11:30h
TOTS José Luis Touron Dimecres, 9:00h-10:00h
Dijous, 13:30h-14:30h
TOTS Mª Rosa Riera Dijous, 9:00h-10:00h
TOTS Mª Jesús Cid Dijous, 9:00h-10:00h