Què i com s’aprèn


Infant i escola: començar bé!

A l’educació infantil, s’inicia un període d’aprenentatge que ha de contribuir a ampliar el desenvolupament integral dels infants, sempre en col·laboració amb les famílies i en un clima i en un entorn de confiança en què se sentin acollits per créixer i aprendre.

L’aprenentatge és actiu i es basa en les seves vivències per tal que sigui significatiu. A partir de l’entorn més proper per a ells i de les seves experiències, els infants aprenen a utilitzar diferents procediments i a desenvolupar diverses capacitats que els ajuden a fer sòlids els fonaments del seu procés d’aprenentatge, en definitiva, del seu procés de creixement personal.

Es fomenten actituds positives envers els aprenentatges, cosa que provoca preguntes i crea un ambient estimulador que afavoreix la curiositat i l’interès per explorar i descobrir. Es tracta, doncs, de donar respostes a les seves inquietuds d’una manera autònoma i creativa.

Eduquem l’esforç de cadascú des del respecte a la seva individualitat, per tal que es desenvolupin les seves capacitats amb afectivitat.

El joc és una de les eines fonamentals de l’aprenentatge, no només en les primeres edats sinó durant les diferents etapes de la vida. Proporciona experiències plaents amb les quals els infants adquireixen habilitats i destreses socials, cognitives i motrius i els permet descobrir sensacions a les quals aniran posant nom progressivament: les emocions, que els nens i nenes hauran d’aprendre a gestionar al llarg de la seva vida. Aquesta descoberta, tot i ser individual, és transferible i es comparteix amb els companys i companyes a través d’amplis espais de conversa on es desenvolupen valors d’igualtat, respecte i tolerància.

Família i escola: som un equip!

És en aquest període en què habitualment donem la benvinguda a les famílies a l’escola. S’inicia un procés ampli i d’estreta relació en un entorn d’experiències compartides i de comunicació fluïda a través de diversos canals.

A través de les comunitats d’aprenentatge activem diverses dinàmiques que afavoreixin la participació real de l’entorn afectiu dels infants en els diferents àmbits de l’escola. 

Per tal de participar de manera activa en el procés d’aprenentatge i de creixement personal, cada alumne té un pla personal en què s’especifiquen uns objectius que l’ajudaran a desenvolupar-se a partir de dos eixos fonamentals: l’autoestima i l’autoconeixement.

Tutor i família es troben trimestralment per tal d’assegurar la coherència educativa entre família i escola, tant pel que fa a l’àmbit individual a les tutories de famílies, com a les reunions de grup per a pares i mares.